Menu
0
Fast shipping!
Great value for money
Customer reviews rate us with a 9.2/10
Physical shop in koekelare

Algemene voorwaarden

Artikel 1. IDENTITEIT ONDERNEMING

Naam onderneming: Tommel bv
Handelend onder de namen: Petoetje, www.petoetje.com

Vestigingsadres:
Ringlaan 33a
8680 Koekelare
België


E-mail: [email protected]

Bereikbaarheid:

Noordomstraat 8 8680 Koekelare op woensdag en zaterdag tussen 10u en 17u
andere dagen enkel op afspraak

BTW-nummer: BE0700978121
Iban: BE40001845887263
BIC-Code: GEBABEBB

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koop en verkoop, aanbiedingen/overeenkomsten van goederen, diensten en opdrachten van www.petoetje.com. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

2.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen www.petoetje.com en de tegenpartij kunnen door de tegenpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van www.petoetje.com.

2.3 Door het aanmaken van een account op één of meerdere website(s) van www.petoetje.com en/of het plaatsen van een bestelling bij aanvaardt de tegenpartij deze algemene voorwaarden.

2.4 www.petoetje.com heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de tegenpartij en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de tegenpartij binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voorvermelde kennisgeving.

2.5 De zaakvoerder van www.petoetje.com moet akkoord geven aan de vertegenwoordigers, agenten of aangestelden van www.petoetje.com om enige overeenkomst te sluiten.


Artikel 3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die geldig is volgens een bepaalde termijn kan door www.petoetje.com desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order.

3.2 Alle informatie, mededelingen en vermeldingen op de website of in commerciële publicaties van www.petoetje.com zijn van informatieve aard en vormen geen bindende overeenkomst. Enkel door een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijke overeenkomst ontstaat een verbintenis.


Artikel 4. OVEREENKOMSTEN

4.1 De overeenkomst tussen www.petoetje.com en de tegenpartij is slechts rechtsgeldig als www.petoetje.com de order schriftelijk bevestigt. Deze algemene voorwaarden aangevuld met een orderbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst.

4.2 De overeengekomen levertijd kan vervallen als er een bijkomende order wordt aangevraagd.

4.3 Uit online bestellingen kan een geldige overeenkomst tot stand komen, ook al ontbreekt een handtekening van de tegenpartij, als er aan de vereisten wordt voldaan, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

4.4 Alle producten kunnen besteld worden, er is geen minimum of maximumafname vereist. Doch kan een tussenkomst in transportkosten door de tegenpartij vereist worden, zoals vermeld onder artikel 8.


Artikel 5. PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief BTW (volgens Belgisch BTW-wetgeving), tenzij anders vermeld. Transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs.

5.2 Productomschrijvingen op de website en in commerciële publicaties van www.petoetje.com kunnen door de vertegenwoordiger van www.petoetje.com steeds worden gewijzigd.

5.3 www.petoetje.com kan prijswijzigingen doorvoeren na het sluiten van een overeenkomst door een prijswijziging in product gebonden factoren zoals belastingen, grondstoffen, materialen, verpakkingen, enz. De tegenpartij heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt op een product. De ontbinding moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan www.petoetje.com binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding door www.petoetje.com van deze prijswijziging. De tegenpartij kan geen schadevergoeding eisen door deze ontbinding.

5.4 www.petoetje.com is gemachtigd om voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.


Artikel 6. BETALING

6.1 De betalingsvoorwaarden die gelden bij facturatie worden overeengekomen tussen www.petoetje.com en de tegenpartij.
Online bestellingen kunnen betaald worden via diverse applicaties. Deze worden beheerd door de externe firma "Mollie Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland".
www.petoetje.com is niet aansprakelijk voor schade of elke vorm van verliezen ten gevolge van het gebruik van eender welke betaalapplicatie.
www.petoetje.com biedt ook de mogelijkheid aan de klant om de betaling uit te voeren via overschrijving die niet gelinkt is aan de betaalapplicaties. (langere verwerkings tijd voor verzending)

6.2 De verzending van de bestelde producten wordt steeds voorafgegaan door de betaling. www.petoetje.com behoudt zich het recht voor om de bestelde items in bezit te houden totdat het volledige bedrag van de bestelling (inclusief alle taksen en kosten) voldaan werd.

6.3 De tegenpartij is in verzuim na verloop van de opgelegde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de tegenpartij kan worden toegerekend. De geleverde producten blijven bij koop/verkoop eigendom van www.petoetje.com tot de tegenpartij de integrale betaling van de verkoopprijs heeft voldaan.

6.4 Indien de factuur niet betaald werd voor de vervaldatum van de factuur, mag www.petoetje.com onmiddellijk een schadevergoeding aanrekenen die overeenkomt met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Deze schadevergoeding mag vermeerderd worden met een bedrag dat overeenkomt met 1% van het factuurbedrag, per volledige maand dat de betalingstermijn is verstreken, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag.


Artikel 7. ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT

7.1 Het annuleringsrecht en herroepingsrecht, inclusief de praktische uitwerking, wordt uitvoerig beschreven in een apart pagina op de website; klik hier.


Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

8.1 www.petoetje.com streeft ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De periode tussen ontvangst en verzending wordt vastgelegd op een maximale termijn van 6 werkdagen. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als strikte termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door de tegenpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

8.2 Na het overhandigen van de bestelling aan de transportmaatschappij, vervalt de aansprakelijkheid voor www.petoetje.com . Het beschadigen of tenietgaan van de bestelling zal vanaf dat ogenblik te verhalen zijn op de transporteur.

8.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende levertermijnen gelden.

8.4 De leveringstermijn wordt verlengd indien:
- er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere verhinderende omstandigheden ongeacht deze vertraging kan worden toegerekend aan www.petoetje.com .
- de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt of als de gegronde vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
- www.petoetje.com zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens tekortkoming van de tegenpartij (bijvoorbeeld geen correcte vermelding van de plaats van levering).

8.5 Indien een bestelling niet geleverd kan worden door tekortkoming van de klant (verkeerd adres/naam/…) dan zal de verschuldigde bijdrage voor het terugzenden van de bestelling doorgerekend worden aan de klant.

8.6 Het risico op beschadiging en tenietgaan van de producten wordt overgedragen aan de tegenpartij vanaf het moment van de levering, dus van zodra de tegenpartij de goederen ter beschikking heeft. De vrijstelling van aansprakelijkheid voor www.petoetje.com in acht genomen volgens artikel 8.2.

8.7 Een overzicht van bijdragen voor transportkosten vindt u hier.

8.8 Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van betaling.


Artikel 9. UITVOERING OVEREENKOMST

9.1 www.petoetje.com voert de overeenkomsten steeds zo goed mogelijk uit, volgens inzicht, vermogen en goed vakmanschap.

9.2 www.petoetje.com is bevoegd, zonder toestemming van de tegenpartij, om de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij www.petoetje.com .

9.3 De tegenpartij bezorgt www.petoetje.com alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien www.petoetje.com niet tijdig beschikt over de nodige gegevens, kan de uitvoering van de overeenkomt opgeschort worden.
Artikel 10. GARANTIE

10.1 www.petoetje.com garandeert dat alle zaken/producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

10.2 www.petoetje.com garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Indien een product onbruikbaar werd door beschadiging tijdens het transport of indien de producten niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de tegenpartij de mogelijkheid om deze producten te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de tegenpartij, tenzij de uitdrukkelijke fout van www.petoetje.com kan worden aangetoond.

10.3 De tegenpartij is verplicht om de informatie en adviezen van de producten te lezen.
Artikel 11. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1 www.petoetje.com heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten als:
- de tegenpartij in strijd handelt met één van de bepalingen van de overeenkomst tussen de tegenpartij en www.petoetje.com .
- de tegenpartij overlijdt of uitstel van betaling aanvraagt.
- er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de tegenpartij.


Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 www.petoetje.com is slechts aansprakelijk bij opzet of zware nalatigheid door leidinggevenden.

12.2 www.petoetje.com is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die werden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, maar niet in loondienst zijn van de onderneming.


Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van een verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, nieuwe overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, personeelsstakingen, epidemieën, weersomstandigheden, storingen in de fabriek of in het vervoer, enz.

13.2 www.petoetje.com kan zich beroepen op overmacht om de overeenkomst al dan niet te beëindigen of op te schorten zonder compensatie van een schadevergoeding.


Artikel 14. PERSOONGEGEVENS

14.1 www.petoetje.com garandeert de privacy van gegevens van de tegenpartij.


Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de tegenpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige rechtsgeldige bepalingen volledig in stand. Voor de niet rechtsgeldige bepalingen wordt gezocht naar een passende rechtsgeldige regeling.


Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 www.petoetje.com bezit ten allen tijde de intellectuele eigendommen van alle ontwerpen, logo’s, vormgevingen, merktekens, domeinnamen, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen, alle andere visuele/commerciële specificaties.


Artikel 17. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden
17.2 Enkel de rechtbank in het arrondissement Brugge is bevoegd.

Artikel 18. BINDING:

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. ”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Artikel 19. TERUGSTUURBELEID:

De kosten voor de retour worden gedragen door;
- www.petoetje.com , indien u een defect of kapot artikel ontving, direct te melden na ontvangst.
- www.petoetje.com , indien u niet het artikel ontving dat u besteld had, direct te melden na ontvangst.
- u als klant, voor elke andere redenen van retour.

Wat zijn de retourvoorwaarden voor artikelen die ik terugzend?

Gelieve steeds de volgende retourvoorwaarden te respecteren:

Stuur retourartikelen binnen 14 dagen na ontvangst terug via Bpost of in onze store;
Retourartikelen zijn altijd ongedragen en onberispelijk schoon;
Retourartikelen hebben steeds hun originele labels;
Stop retourartikelen altijd in de originele verpakking.
Geen retour mogelijk voor de Sample Collectie 

Als je de voorwaarden respecteert, garanderen we je een vlotte terugbetaling.

 

Naar welk adres stuur ik mijn pakje retour?

Stuur je een pakje retour vanuit België of Nederland? Gebruik dan het retourlabel dat je via je online account kan gebruiken voor terugzending.

Voor retour vanuit België word er 5.50€ in kost gebracht, voor Nederland 10€. Wil je jouw bestelling vanuit andere landen terugsturen? Dan zijn de kosten wel voor eigen rekening.

We accepteren GEEN pakketten die worden geretourneerd zonder dat de verzendkosten, taxen of import hiervoor betaald werden.

Voor retour uit het buitenland: het retouradres is "Tommel BV retour / Ringlaan 33a / BE 8680 KOEKELARE".


Het volledig retour beleid is na te lezen op volgende pagina: Retour en omruilen

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Blijf altijd up-to-date met de Petoetje.com nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €2.000,00 en de verzending is gratis